piątek, 3 kwietnia 2020 imieniny: Pankracego, Renaty, Ryszarda

Nasza Szkoła


Strona główna
Oferta edukacyjna
Historia szkoły
Ciekawe linki

Życie Szkoły


Aktualności
Kadra Szkoły
Galeria »
Szkolne dokumenty

Dla uczniów


Plan zajęć
Podręczniki
Matura
Egzamin Zawodowy
Biblioteka

Dla nauczyciela


Dokumenty

Stowarzyszenie

na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ludwinie "Kreator"
Działalność stowarzyszenia
Numer konta
Ważne daty
Galeria

Region

Statystyki
  Odsłon 691070
  Dzisiaj 184


Polecamy
Kwiecień 2020
PnWtŚrCzPiSoNd
1234
5
67891011
12
131415161718
19
202122232425
26
27282930

Kalendarium:

1 III Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

2 III Ostatnia sobota karnawału

6 III Popielec

8 III Międzynarodowy Dzień Kobiet

10 III Dzień Mężczyzn

20 III Pierwszy Dzień Astronomicznej Wiosny

30 III Zmiana czasu z zimowego na letniEgzamin Zawodowy

EGZAMIN PISEMNY

 

ZAWÓD

KWALIFIKACJA

DATA

GODZINA

Technik usług kosmetycznych

AU.61

 

 

R.06

 

 

10.01.2020r.

 

 

 

12.00

 

Agrobiznes

Rolnik

R.03

10.01.2020r.

10.00

 

Fototechnik

A.20

10.01.2020r.

10.00

 

Technik sterylizacji medycznej

MS.18

 

10.01.2020r.

 

 

       14.00

 

Technik usług kosmetycznych

AU.62

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY

 

ZAWÓD

KWALIFIKACJA

DATA

GODZINA

Technik usług kosmetycznych

AU.61

09.01.2020r.

13.00

 

 

 

 

 

Rolnik

 

 

 

 

 

R.03

 

 

18.01.2020

 

9.00

 

15.00

 

 

19.01.2020r.

 

9.00

15.00

 

20.01.2020r.

9.00

 

15.00

 

Agrobiznes

 

R.06

 

09.01.2020r.

 

13.00

 

 

 

 

 

 

Fototechnik

 

 

 

 

 

A.20

 

17.01.2020r.

 

15.00

 

 

18.01.2020r.

 

 

9.00

15.00

 

 

19.01.2020r.

          9.00

 

15.00
KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO „NOWEGO” EGZAMINU ZAWODOWEGO?

‎‎„Nowy” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego.‎

Do egzaminu mogą przystąpić:‎

 1. ‎uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników,‎
 2. ‎uczniowie (słuchacze) szkół policealnych,‎
 3. ‎absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,‎
 4. ‎osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ‎ze ‎świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub ‎szkół ‎ponadpodstawowych,‎
 5. ‎osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 6. osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, zgłoszonych przez starostę do oke.

Egzamin zawodowy jest także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób, które:‎

 1. ‎ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową
 2. ‎co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym ‎wyodrębniono daną ‎kwalifikację.

 

CO SPRAWDZA „NOWY” EGZAMIN ZAWODOWY?

„Nowy” egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

 

KIEDY PRZEPROWADZANY JEST ”NOWY” EGZAMIN ZAWODOWY? W 2017 r.

W 2017 r. zostaną przeprowadzone trzy sesje w poniższych terminach:

 1. 9 stycznia – 23 lutego (część pisemna – 12 stycznia), z wyłączeniem kwalifikacji Z.22 i Z.23
 2. 16 czerwca – 8 lipca (część pisemna – 20 czerwca), z wyłączeniem kwalifikacji Z.22 i Z.23
 3. tylko kwalifikacje Z.22 i Z.23 8 maja – 7 czerwca (część pisemna: Z.22 – 8 maja, Z.23 – 6 czerwca)

Szczegółowy harmonogram publikowany jest w Komunikacie dyrektora CKE dostępnym na www.cke.edu.pl

 

DO KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ NA EGZAMIN?

Uczniowie i słuchacze składają deklaracje przystąpienia najpóźniej na 4 miesiące przed ‎terminem egzaminu.‎

Natomiast osoby przystępujące do egzaminu w trybie eksternistycznym składają wniosek o ‎dopuszczenie do egzaminu do 31 stycznia (jeśli zamierzają przystąpić do egzaminu w danym ‎roku) lub do 30 września (jeśli zamierzają przystąpić w roku kolejnym).‎

 

JAK WYGLĄDA „NOWY” EGZAMIN ZAWODOWY? 

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.‎

 

JAK WYGLĄDA CZĘŚĆ PISEMNA?

 

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎ Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

 

JAK WYGLĄDA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA?

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

 

CZY ZA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU JEST POBIERANA OPŁATA?‎

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.‎

W przypadku absolwentów opłata w wysokości 171 zł za cały egzamin jest pobierana w ‎przypadku trzeciego i kolejnego podejścia. ‎

Osoby przystępujące do egzaminu zawodowego w trybie egzaminu eksternistycznego wnoszą ‎opłatę w wysokości 171 zł za cały egzamin.  W przypadku powtarzania tylko jednej części ‎egzaminu eksternistycznego, opłata wynosi 57 zł za część pisemną i 114 zł za część ‎praktyczną.‎

 

CZY OSOBY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNE, MOGĄ PRZYSTĄPIĆ DO „NOWEGO” EGZAMINU ZAWODOWEGO, KTÓRY BĘDZIE DOSTOSOWANY DO ICH POTRZEB ORAZ MOŻLIWOŚCI? 

Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu zawodowego – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 1. niesłyszącym
 2. słabosłyszącym
 3. niewidomym
 4. słabowidzącym
 5. z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk
 6. z afazją
 7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 8. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 9. z chorobami przewlekłymi
 10. chorym lub niesprawnym czasowo
 11. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 12. z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym
 13. które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 14. które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 15. z zaburzeniami komunikacji językowej.

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.

 

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ ABY ZDAĆ EGZAMIN?

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

 1. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
 2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

 

JAKI DOKUMENT OTRZYMUJE SIĘ PO ZDANIU EGZAMINU ZAWODOWEGO?

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje  informatory oraz arkusze egzaminacyjne dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od roku 2013, które dostępne są na: www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/informatory/ oraz www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/